Облигациялар

Шығарылған облигациялар бойынша инвесторларға арналған мәліметтер

Облигацияларды шығару нөмірі (сериясы)
Облигацияны бірінші шығару екінші облигациялық бағдарлама аясында
Код бумаги
ALBNb5
CFI
DBFUCR
ISIN
KZ2C00006062
Облигациялардың рейтингісі
“BB-” (Fitch Ratings)
Облигациялардың түрі
Купондық, қамтамасыз етілмеген, айырбасталмайтын, индекстелмейтін
Облигациялардың саны, дана
15 000 000 (Он бес миллион)
Бір облигацияның номиналды бағасы, теңгемен
1 000 (бір мың)
Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі
номиналды құннан жылдық 10,75% (он бүтін жүзден 75 пайыз)
Облигацияларды шығарудың жалпы көлемі, теңгемен
15 000 000 000 (Он бес миллиард)
Облигацияларды ұстаушылардың өкілі
Облигацияларды ұстаушылардың өкілі ретінде «BCC Invest» АҚ жүреді, тіркелген мекенжайы: 050022, Алматы қ., Шевченко көш., 100 үй, тел.: +7 (727) 244 32 32, факс: +7 (727) 244 32 31, 2013 жылдың 14 тамызындағы шарт негізінде.